STATUT
ARCHIWUM ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ
IM. KS. WALENTEGO PATYKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE

Zasady ogólne

 1. Archidiecezja Częstochowska, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (kan. 486), posiada własne archiwum, które nosi nazwę: Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. Ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie (Dekret z 14 kwietnia 2009 r., L.dz. 248).
 2. Archiwum, jako wydzielona organizacyjnie jednostka archidiecezjalna, jest samoistną instytucją naukowo - kulturalną która działa w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, partykularne ustawodawstwo archidiecezjalne, niniejszy Statut i Regulamin Pracowni Naukowej (Regulamin z 18 września 2012 r., L. dz. 934) oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r., nr 29 poz. 154 ze zm.).
 3. Finansowanie Archiwum odbywa się z budżetu Archidiecezji Częstochowskiej. Oprócz tego Archiwum może pozyskiwać fundusze:
  - z ofiar pieniężnych i w naturze,
  - ze spadków, zapisów i darowizn,
  - z subwencji, dotacji i ofiar pochodzących od instytucji państwowych i samorządowych, a także od instytucji społecznych, wyznaniowych i prywatnych oraz od przedsiębiorców,
  - z subwencji, dotacji i ofiar pochodzących od instytucji międzynarodowych,
  - z dochodów pochodzących z własnej działalności gospodarczej
 4. Majątek Archiwum oraz pozyskiwane środki finansowe mogą być wykorzystywane jedynie do celów działalności statutowej Archiwum. Wysokość opłat za korzystanie z zasobu Archiwum ustala Dyrektor. Poza tym Dyrektor Archiwum przygotowuje w porozumieniu z Ekonomem Archidiecezji Częstochowskiej roczny preliminarz budżetowy, który przedkłada do zatwierdzenia Arcybiskupowi Częstochowskiemu w terminie do 30 grudnia każdego roku.
 5. Majątek Archiwum jest własnością Archidiecezji Częstochowskiej.

Cel i zadania

 1. Celem działalności Archiwum jest służenie Kościołowi i społeczeństwu, a w szczególności Archidiecezji Częstochowskiej, poprzez nadzór, zarządzanie i kształtowanie zasobu archiwalnego, stanowiącego dziedzictwo narodowe oraz dziedzictwo historii i kultury Kościoła.
 2. Archiwum spełnia następujące zadania:
  - zabezpiecza, gromadzi, przechowuje i opracowuje materiały archiwalne,
  - przeprowadza konserwację materiałów archiwalnych,
  - udostępnia materiały archiwalne zgodnie z obowiązującym regulaminem,
  - uwierzytelnia odpisy i wyciągi oraz poświadcza reprodukcje z materiałów archiwalnych,
  - sporządza wypisy z akt personalnych i przeprowadza kwerendy,
  - wykonuje czynności reprograficzne,
  - przejmuje dawne akta Kurii Metropolitalnej, Sądu Metropolitalnego, dekanatów i parafii, prowadzi badania naukowe i działalność wydawniczą wystawienniczą edukacyjną i informacyjną
  - współpracuje z kościelnymi i świeckimi instytucjami nauki i kultury na terenie kraju i za granicą.
 3. Archiwum posiada następującą strukturę organizacyjną:
  -   Dyrekcją
  -   Kancelaria,
  -   Dział opracowania zasobu,
  - Dział udostępniania, ewidencji  i  informacji, w ramach którego funkcjonuje pracownia naukowa i sekretariat,
  -   Pracownia konserwatorska,
  -   Pracownia reprograficzna,
  -   Dział administracyjno - gospodarczy.
 4. Archiwum jest wyposażone w odpowiednie magazyny, pomieszczenia pracownicze i socjalne.

Zasób archiwalny

 1. W skład zasobu Archiwum wchodzą materiały archiwalne wytworzone przez:
  -   historyczne instytucje i urzędy kościelne,
  -   historyczne instytucje i urzędy państwowe,
  -   ogólnopolskie instytucje kościelne,
  -   instytucje i urzędy kościelne na terenie diecezji częstochowskiej,
  instytucje     i     urzędy     kościelne     na    terenie     archidiecezji częstochowskiej,
  - osoby prywatne.
 2. Ze względu na formę materiałów archiwalnych, zasób Archiwum
  stanowią:
  -   dokumenty pergaminowe i papierowe,
  -   księgi oprawne, poszyty i teki,
  -   zbiory kartograficzne,
  -   zbiory filmowe (taśmy filmowe, kasety VHS, płyty CD i DVD),
  -   zbiory fotografii (albumy i pojedyncze zdjęcia),
  -    reprodukcje   (fotokopie,   kserokopie,   mikrofilmy   i   materiały zdygitalizowane).
 3. Archiwum uzupełnia swój zasób poprzez przyjmowanie dokumentów i akt o znaczeniu wieczystym z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie oraz innych instytucji archidiecezjalnych po upływie 20 lat od ich wytworzenia
 4. Archiwum przyjmuje księgi parafialne (metrykalne, pierwszej komunii Św., bierzmowania, kasowe i korespondencji) po upływie 100 lat od ich wytworzenia. Ponadto przyjmuje duplikaty ksiąg metrykalnych zgodnie w wymogami ustawodawstwa partykularnego (Instrukcja z 19 września 2011 r., L.dz. 910)
 5. Zasób Archiwum obejmuje także księgozbiór archiwalny, składający się z licznych starodruków, katalogów, słowników, encyklopedii, leksykonów, podręczników i czasopism.
 6. Archiwum może powiększać zasób w wyniku kupna, przyjmowania zapisów, darowizn i depozytów.
 7. W uzasadnionych przypadkach Archiwum przyjmuje wybrane jednostki archiwalne z archiwów dekanalnych i parafialnych w celu dokonania ich konserwacji, jak również powierza własne materiały archiwalne wyspecjalizowanym instytucjom konserwatorskim.

Organizacja

 1. Archiwum podlega bezpośrednio Arcybiskupowi Częstochowskiemu.
 2. Dyrekcję Archiwum tworzą Dyrektor i Zastępca Dyrektora powoływani przez Arcybiskupa Częstochowskiego na 5 - letnią kadencję. W uzasadnionych przypadkach Arcybiskup może odwołać Dyrektora oraz Zastępcę Dyrektora przed upływem kadencji.
 3. Dyrektor reprezentuje Archiwum na zewnątrz i kieruje całokształtem jego działalności, a w szczególności:
  -   odpowiada za zasób archiwalny i jego stan,
  -   czuwa nad realizacją celów i zadań statutowych,
  -   pełni  nadzór   i   koordynuje   działalność   poszczególnych  agend Archiwum,
  -   prowadzi kancelarię własną Archiwum i podpisuje wytworzone przez nią pisma,
  -   przechowuje klucze Archiwum i urzędowe pieczęcie,
  - podpisuje   dokumenty,   poświadczenia   i   wyciągi   wierzytelne wydawane przez Archiwum,
  -   za  zgodą Arcybiskupa  Częstochowskiego   alienuje   dokumenty i rękopisy,
  - określa   w   regulaminie   organizacyjnym   szczegółowe   zadania i organizację pracy Archiwum,
  -   sprawuje merytoryczne kierownictwo nad opracowaniem zasobu,
  -   przedstawia wnioski i propozycje dotyczące wydatków zawiązanych z utrzymaniem Archiwum i uposażeniem jego pracowników,
  - składa   Arcybiskupowi   pisemne   sprawozdania   z   działalności Archiwum (do 15 stycznia każdego roku i na każde jego wezwanie).
 4. Zastępca Dyrektora pełni funkcję Kustosza Archiwum.
 5. Pracownicy Archiwum powinni złożyć na ręce Arcybiskupa Częstochowskiego lub jego delegata przyrzeczenie, że będą rzetelnie wypełniać  powierzone   zadania,   zgodnie   z  obowiązującym   prawem, a także, iż dochowają tajemnicy w zakresie powierzonych im zadań.
 6. Pracownicy Archiwum otrzymują wynagrodzenie według stawek obowiązujących w instytucjach centralnych Archidiecezji Częstochowskiej.
 7. Archiwum używa pieczęci podłużnej z napisem: Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. Ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie i pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej.

 

Częstochowa, 27.12,2012 r.
L.dz. 1173/K/2012


 


© 2012-2018 - Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. Ks. Walentego Patykiewiczaa w Częstochowie